Close

December 16, 2017

ಹುಟ್ಟು ಗುಣ

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮಳೆ – ಈಗ
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ
ಆವರಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ತೋಯಿಸುತ್ತದೆ ||

ಮಳೆಯ ಭೋರ್ಗರೆತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಅಲೆಗಳು ಮೇಲೇಳುತ್ತವೆ…..ಹಾರುತ್ತವೆ
ರಭಸ ಸೆಳೆತಗಳಿಗೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ
ಬದುಕ ಹಾಯಿದೋಣಿ ||

ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರು ಮತ್ತದೇ…..
ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕಾಗೆಯ ಕಪ್ಪು…..
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮುಳುಗುವುದೆಂದು
ಬದುಕ ಹಾಯಿದೋಣಿ ||

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)